Gör karriär inom Sveriges Domstolar

Notarietjänstgöring är ett viktigt steg vart du än är på väg som jurist. Men det är också en merit för dig som vill arbeta vidare inom Sveriges Domstolar. Här finns flera intressanta roller och karriärmöjligheter för jurister.

Arbetet i domstolen är till stor del ett arbete där olika kompetenser arbetar tillsammans för att verksamheten ska bedrivas rättssäkert och effektivt. Ungefär hälften av alla som arbetar i en domstol är jurister.

Beredningsjurist

Som beredningsjurist tar du stort ansvar för att driva målen framåt. Det är du som samlar in relevant information som är avgörande för målet och sammanställer underlag att döma efter. En noggrann beredning av mål och ärenden är helt avgörande för rättssäkerheten och domstolens effektivitet.

Beredningsjuristen har inte behörighet att ta beslut själv, men ger ofta förslag på hur rätten ska döma. En erfaren beredningsjurist har högt förtroende bland domarna, som vet att de kan lita på underlagen och ta korrekta beslut.

Föredragande

Som föredragande har du vanligen juristutbildning, men kan också ha annan bakgrund. Att arbeta som föredragande är ett varierat arbete med många olika moment.

I underrätt innebär jobbet bland annat att sammanställa underlag och föredra dem för beslutande domare. Det kan också innebära att du ger förslag till domar. Att föra protokoll vid muntliga förhandlingar är en annan vanlig uppgift.

I överrätt innebär arbetet som föredragande mer kvalificerade uppgifter. Det kan handla om att jämföra liknande äldre mål och göra en fördjupad bedömning.

Fiskal

Efter godkänd notarietjänstgöring kan du söka anställning som fiskal antingen vid hovrätt eller kammarrätt. Detta är början på domarutbildningen och anställningen börjar med sex månaders provanställning.

Efter ett år går du vidare med dömande uppgifter i underrätt under minst två år, det vill säga vid någon av våra tingsrätter eller förvaltningsrätter. Därefter kommer du tillbaka till överrätten och fullgör så kallad adjunktionstjänstgöring under ett år. Det innebär att du är med och dömer.

Assessor

Den som godkänts efter minst fyra år som fiskal utnämns till assessor. Som hovrätts- eller kammarrättsassessor jobbar du vanligtvis utanför domstolen för att meritera dig ytterligare. Det kan röra sig om utredningsuppdrag inom statligt verk eller som rättssakkunnig i Regeringskansliet. Det kan också innebära internationella uppdrag inom näringsliv, UD eller EU. Med dessa arbetsuppgifter fördjupar du dina kunskaper inom juridik och samhälle. Därefter kan du söka en fast anställning som ordinarie domare vid tingsrätt, förvaltningsrätt, hov- eller kammarrätt.

Så kallad assessorskompetens efterfrågas ofta vid högre juristbefattningar inom både offentlig och privat sektor.

Rådman

Titeln på en ordinarie domare i tings- eller förvaltningsrätt är rådman. Domaryrket innebär att du löser tvister, bedömer frågor och dömer i olika typer av mål. Arbetsfältet är brett och du får chansen att sätta dig in i de mest skiftande områden.

Om du utnämns till rådman har du enligt regeringsformen ett särskilt starkt skydd för din anställning. Det ska till mycket speciella skäl för att skiljas från anställningen. Men självklart kan du vara tjänstledig för andra uppdrag. Du behöver inte ha fullgjort hela domarutbildningen för att bli rådman. Arbete som advokat eller åklagare kan också göra dig meriterad för en anställning som rådman. Motsvarande anställning inom överrätt är hovrättsråd eller kammarrättsråd.

Tillbaka till toppen